OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) kurs umiejętności zawodowych;

3) kurs kompetencji ogólnych;

4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

5) kurs, inny niż wymienione w pkt. 1–3, umożliwiający uzyskiwanie
    i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Copyright (c)2013 OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO